ડોમેઇન નેમ એટલે શુ? ડોમેઇનર કેવી રીતે બનશો?

ડોમેઇન નેમ એ ઇન્ટર્નેટ ની એક પ્રકાર ની નામ આપવાની પદ્ધ્તી છે જેવી રીતે દરેક વસ્તુ નુ નામ હોય છે.તે ડીએનએસ ના નામ થી ઓલ્ખાતી પદ્ધતી ના આધારે કામ કરે છે.દરેક કોમ્પ્યુટર એક આઇ.પી. એદ્રેસ ધરાવતુ હોય છે પણ વ્યવ્હારુ રીતે સરળતા પડે એ માટે તેનુ કોઇ એક નામ હોય છે.જેમ કે ગુગલ નુ આઇ.પી. એડ્રેસ 64.233.191.255 છે.
ડોમેઇન નેમ ના ઘણા બધા ઉપયોગ થતા હોય છે .તેમજ ઘણા બધા પ્રકાર ના ડોમેઇન એક્ષેઇન્ટેસન પણ હોય છે.જેમ કે .કોમ , .ઇન , .ઓઆજી ,.કો.ઇન વગેરે…..

કોઇ વ્યક્તી ડોમેઇન ને હોસ્ટીન્ગ કરી ને વેબ સાઇટ બનાવે છે તો વળી કોઇ તેને પાર્કીન્ગ મા મુકી ને કમાણી કરે છે.અમુક વ્યક્તિ જે ડોમેઇન મા
રોકાણ કરતા હોય છે તે ડોમેઇનર તરિકે ોલ્ખય છે ને ઘણ લોકો હજારો રોકીને કરોડો કમાતા હોય છે જેમ કે Sarees.in માલિકે સાડા ચાર લાખ રુપિય મા તેમ્નુ ડોમેઇન 2011 મા વેચેલુ.કોઇ પણ વિધ્યાર્થી આ ધન્ધો કરી સકે છે.આના માટે કોઇ મોટુ રોકાણ કરવુ પડ્તુ નથી કે અનુભવ ની જરુર નથી.એક વખત ફક્ત રુપિયા ૫૦૦ નુ રોકાણ કરવાનુ રહે છે.

Advertisements

ભારતીય ડોમેઇન અને તેની વેચાણ કિમત

આ પોસ્ટ હમણા વેચાયેલા ડોટ.ઇન ડોમેઇન ને લગતી છે જેના પરથી તમે અન્દાજ લગાવી સકો કે ડોમેઇનીન્ગ ના માર્કેટ મા રમતવીરો વધી રહ્યા છે અને બજાર પણ સારુ છે.મેદાન મોક્ળુ છે,જરુર છે નજીવા રોકાણ અને દિમાગ ની

નીચે ડોમેઇન નુ લિસ્ટ ાપેલુ છે.

TOP SALES – Over $5,000:
1) Poker.in – $60,000 (Domain Round Table Auction, August 2007)
2) Mails.in – $24,000 (Sedo, 2005)
3) Searching.in – $22,000 (Private Sale, Unknown, 2006)
4) LinkShare.in – 10,000 GBP or $19,755 (Sedo, 10th Jan. 2007)
5) Webcam.in – £9,200 GBP or $18,299 (Sedo, 8th May 2007)
6) Windows7.co.in – $10,200 (Moniker, July 2009)
7) Defend.in – $9,473 (Sedo, March 2008)
8 ) Tea.in – €5,700 or $8,355 (Private Sale, December 2007)
9) Leds.in – $7,973 (Sedo, April 2008)
10) 123.in – $7,500 (Sedo, August 18th 2007)
11) Hollywood.co.in – $7000 (Sedo, 6th June, 2006)
12) Welcome.in – €5,250 or $6,690 (Private Sale, November 2008)
13) Spot.in – €4,600 or $6,060 (Sedo, December 2008)
14) Bingo.co.in – $6,000 (DNJ, May 2008)
15) IIT.in – $5,900 (DNF – March 29, 2008)
16) Blackjack.in – €4,000 or $5,255 (Sedo, 25th January, 2007)
17) Das.in – €3,500 or $5,202 (Sedo, September 2009)

Between $3,000 and $5,000:
Bet.co.in – $5,000 (May 2008, DNJ)
Bra.in – $5,000 (Sedo, July 2009)
Com.co.in – $5,000 (Namepros, 28th September 2007)
iradio.in – $5,000 (Sedo, January 2008)
KGB.in – $5,000 (Private Sale)
Lotto.in – $5,000 (Sedo, 20th Sep. 2006)
SEO.co.in – $5,000 (Sedo, December 2007)
VDO.co.in – €3275 or $4,816 (Sedo, 28th November 2007)
iVillage.in – $4,750 (Sedo, September 2008)
Hot.in – $4,605 (Sedo, May 2008)
ihack.in – $4,500 (Private, June 2008)
ipl.in – $4,000 (Sedo, 11th February, 2008)
magaz.in – $4,000 (Sedo, 5th September 2007)
Tune.in – $4,000 (AfternicDLS, October 2008)
Atom.in – €2,400 or $3,529 (Private Sale, February 2008)
imovie.in – $3,500 (Sedo, 11th October 2007)
ARE.in – €2,600 or $3,458 (Sedo, April 2009)
PLR.in – $3,440 (Sedo, May 2009)
Luv.in – $3,300
MobilePhones.in – €2,550.00 or $3,320 (Sedo, February 2007)
Link.in – $3,300 (Sedo, November 2007)
Kumar.in – $3,250 (Sedo, June 2009)
Commodities.in – $3,200 (Private Sale, May 2006)
Zoom.in – $3,000 (Sedo, November 2006)
Link.in – $3,000 (Sedo, December 2007)
Leap.in – $3,000 (Sedo, May 2008)
Security.co.in – $3,000 (Private Sale, September 2008)

Between $1,000 and $2,999:
eStore.in – £2,000 or $2,905 (Sedo, November 2009)
Poker.in – $2,650 (unknown)
RedTube.in – €2,000 or $2,605 (Sedo, February 2009)
Gay.co.in – $2,550 (Sedo, March 2009)
Bharat.co.in – $2,500 (via DomainState)
BIG.in – $2,500 (Sedo, May 2009)
Editions.in – $2,500 (Sedo, November 2009)
Parallels.in – $2,500 (Sedo, May 2009)
Walk.in – $2,500 (Sedo, May 2009)
WAP.in – $2,500 (Sedo, February 2006)
WhoIs.co.in – $2,500
BusinessWeek.in – $2,500 (Sedo, December 2007)
Directv.in – $2,500 (Sedo, October 2008)
SRK.Co.in – $2,500 (Sedo, September 2006)
Get.in – $2,345 (Sedo, June 2007)
Hardware.co.in – $2,188 (Private Sale, 28th March 2006)
B2B.in – $2,124 (Sedo, November 2009)
Ghd.in – €1,500 or $2,115 (Sedo, December 2008)
Wakeup.co.in – $2,100 (Sedo, September 2008)
Webmaster.in – $2,050 (Sedo, December 2008)
SRK.in – €1,600 or $2,045 (Sedo)
Forum.co.in – $2,000 (Sedo, September 2009)
Forums.co.in – $2,000 (Sedo – September 2009)
MWV.in – $2,000 (Sedo, 10th January 2007)
Porno.co.in – $2,000 (Private Sale, March 2007)
Tshirts.in – $2,000 (Unknown)
Tuned.in – $2,000 (Sedo, 1st November 2007)
SecondHand.in – €1,500 or $1,976 (Sedo, December 2008)
RobotShop.in – €1,500 or $1,971 (Sedo, April 2009)
KIM.in – €1,600 or $1,969
KKR.in – $1,958 (Sedo, September 2008)
Marketplace.in – €1,500 or $1,947 (February, 2007)
MobilePhones.in – €1,500 or $1,932
Barclay.in – $1,899 (DNJournal, June 2008)
BAER.in – $1,855 (Sedo, April 2009)
Krause.in – €1,200 or $1,797 (Sedo, September 2009)
DVD.co.in – $1,750
Color.in – $1,750 (Afternic, March 2009)
Roulette.in – €1,161 or $1,737 (Sedo, October 2009)
Online-Pharmacy.in – $1,672 (Sedo, 23rd May 2006)
300.in – $1,650 (Sedo, October 2008)
AdultFriendFinder.in – $1,610 (Sedo, May 2009)
Indiair.in – $1,600 (Sedo, December 2007)
Vacation.in – $1,562 (Sedo, 14th March 2006)
ForexBroker.in – $1,500 (Sedo, October 2009)
Ika.in – $1,500 (Sedo, December 2008)
Then.in – $1,500 (Private Sale, July 2009)
Human.in – €1,100 or $1,560 (TRAFFIC cctlds, June 2009)
LiveScore.in – $1,550 (Sedo, 5th March 2007)
Xtb.in – $1,550 (Private Sale, 2008)
LastMinuteTravel.co.in – $1,550 (Private Sale, November 2008)
Data.in – $1,533 (Sedo, September 2009)
News.co.in – $1,500 (DNForum – later resold for more)
GreaterHyderabad.in – $1,500 (Sedo, 15th May 2007)
Kelkoo.in – $1,500 (Sedo, August 2009)
WebSense.in – $1,500 (Sedo, 4th December 2006)
Mango.in – $1,500 (Sedo, 5th May 2007)
Docomo.in – €1,000 or $1,470 (Sedo, July 2009)
Zahnarzt.in – $1,470 (Sedo, June 2009)
Leasing.in – €960 or $1,436 (Sedo, October 2009)
Refrigerator.in – €1,064 or $1,466 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Domain.co.in – $1,450 (Sedo, June 2009)
Webmaster.in – $1,400 (Sedo, July 2009)
SportsBook.in – $1,395 (Afternic)
11mbit.in – $1,395 Sedo (Sedo, 11th April, 2007)
LiveCricket.in- $1,380 (Sedo, April 2008)
ING.in – $1,350 – (Sedo, 19th January 2007)
Strategy.in – $1,350 (Sedo, April 2008)
MMORPG.in – $1,322 (December 2008)
iii.in – $1,300 (Sedo, December 2007)
TPA.in – €1,000 or $1,300 (Private Sale)
OnlineBanking.in – €1,000 ($1,280)
HotMovies.co.in – $1,250 (Sedo, February 2007)
AMG.in – €800 or $1,240 (Sedo, June 2008)
IGO.in – $1,210 (Sedo, 4th April, 2006)
Banking.co.in – $1,200
Main.in – $1,200 (Sedo, February 2008)
Ooo.in – $1,200 (Sedo, January 2008)
Ron.in – $1,200 (Sedo, June 2008)
Tuning.in – €1,000 or $1,170
Vodka.in – $1,159 (Bido, August 2009)
Dial.in – $1,150 (Sedo, October 2008)
Tech.co.in – $1,150 (Sedo, July 2008)
ODN.in – $1,150 (Sedo, July 2008)
Urlaub.in – $1,115 (EBay, 23rd May 2006)
Residence.in – $1,110 (Sedo, 10th April 2008)
PokerInfo.in – €850 or $1,114 (Sedo, 5th March 2007)
TXT.in – $1,060 (Sedo, May 2009)
MMO.in – €800 or $1,054 (Sedo, January 2009)
HotelRooms.in – €750 or $1,014 (Sedo, April 2009)
Bounce.in – $1,100 (Sedo, November 2009)
Vijayawada.in – $1,100
Bain.in – $1,000
Christians.in – $1,000 (DNForum, October 2009)
E-bay.in – $1,000 (Sedo, 9th January 2007)
Escort.in – $1,000 (Sedo, 7th May 2007)
IndiaGov.in – $1,000 (Sedo, May 2009)
Like.co.in – $1,000 (Sedo, November 2006)
Marcaria.in – $1,000 (Sedo, November 2009)
MovieTickets.co.in – $1,000 (Sedo, September 2009)
Newindia.in – $1,000 (Sedo, March 2008)
Oscar.in – $1,000 (Sedo, February 2007)
Parrot.in – $1,000 (Afternic, February 2007)
Sridhar.in – $1,000 (Sedo, March 2009)
Trivandrum.in – $1,000 (Sedo, January 2009)
Wap.co.in – $1,000 (Sedo, February 2007)
WebsiteDesign.co.in – $1,000 (Sedo, February 2009)

Between $100 and $999:
Fuel.in – €700 or $995 (TRAFFIC cctlds, June 2009)
Aim.co.in – $980 (2008)
Xmas.in – €750 or $973
Publish.in – €700 or $964 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Pune.in – $954 Sedo
Seafood.in – $900 (Sedo, October 2008)
Telecom.in – €700 or $882
Oro.in – $860 (Sedo)
Document.in – $850 (Sedo, January 2008)
T-shirts.in – $835 (Sedo, April 2009)
PressReleases.in – $811 (Sedo, March 2007)
CasinoCity.in – $800 (Sedo, July 2009)
Kochi.in – $800
Warrant.in – $790 (Sedo, April 2008)
Warrants.in – $790 (Sedo, April 2008)
Writer.in – $760 (Sedo, November 2009)
Darling.in – $750 (Sedo, January 2008)
Designed.in – $750
iTax.in – $750 (Sedo, November 2009)
CricketGame.in – €532 or $733 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Hang.in – €532 or $733 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Getme.in – $700
Rbe.in – $700 (Sedo, October 2008)
Transport.in – $694 (Sedo, December 2007)
Sexcam.in – $686 (Sedo, October 2007)
Graffiti.in – €500 or $676 (Sedo, April 2009)
Wallpaper.co.in – €500 or $653 (Sedo, October 2008)
Credit.co.in – $650
EBA.in – $650 (Sedo, February 2009)
Reality.in – $650 (Sedo, October 2008)
TheBlog.in – $650 (Sedo, June 2008)
Rickshaw.in – $613 (Sedo, May 2008)
Notebooks.in – $612
Esc.in – $610 (Sedo, September 2008)
Azureus.in – $600 (Sedo, 6th December 2006)
MedicalTourism.in – $600 (Sedo, 29th April 2007)
Cream.in – $600 (Sedo, 9th April 2007)
MedicalTourism.in – $600 (Sedo, 2nd May 2007)
Vin.in – £310 or $600 (Sedo, 6th January 2007)
Agencies.in – $590 (Sedo, April 2008)
944.in – $588 (April 2008)
981.in – $588 (April 2008)
Wallah.in – $578 (Sedo, May 2008)
StellaMccartney.in – £350 or $576 (Sedo, May 2009)
StellaMccartney.co.in – £350 or $576 (Sedo, May 2009)
Physics.co.in – $565
StockMarket.in – $560 (Sedo, November 2007)
Webmail.co.in – $560 (Sedo, February 2009)
982.in – $558 (April 2008)
941.in – $558 (April 2008)
984.in – $558 (April 2008)
986.in – $558 (April 2008)
Indiadsl.in – $551 (Sedo, January 2008)
3000.in – $550
Cameras.co.in – $550
iPromote.in – $550 (Sedo, November 2008)
FreeMail.in – $548 (Sedo, February 2008)
Kompass.in – €366 or $547 (Sedo, October 2009)
Instyle.in – $546 (Sedo, April 2008)
Present.in – €410 or $539 (Sedo, 19th December 2006)
Banner.in – $510 (Sedo, August 2009)
Goal.in – $510 (Sedo, May 2008)
Mlm.co.in – $510 (Sedo, May 2008)
ComputerClasses.in – $508 (Bido, August 2009)
Cnx.in – $502 (Sedo, August 2008)
System.in – $501 (Sedo, April 2008)
EST.in – $500 (Sedo, May 2009)
LasVegasEscorts.in – $500 (Sedo, November 2009)
Mover.in – $500 (Sedo, July 2009)
SkinCareProducts.in – $500 (Afternic.com, August 2009)
Videoconferencing.co.in – $500 (Afternic.com, November 2007)
Webmasters.in – $500
ConferenceCall.co.in – $499 (Afternic.com, September 2007)
ConferenceCalls.co.in – $499 (Afternic.com, September 2007)
LawSchools.in – €360 or $496 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Memory.in – €380 or $495 (Sedo, February 2009)
IBN.in – $475 (Sedo, December 2008)
BusinessNet.in – $455 (Sedo, April 2009)
Jumbo.in – $450 (Sedo, April 2009)
Buch.in – €331 or $447 (Sedo, May 2009)
Dividend.in – $445 (Sedo, February 2008)
Nrc.in – $443 (Sedo, March 2008)
Ical.in – $420 (Sedo, May 2008)
MichaelJackson.in – $416 (Bido, September 2009)
Dali.in – $408 (Sedo, November 2007)
Dildos.in – $408 (Sedo, October 2007)
CountMe.in – $400 (Sedo, May 2008)
Hey.co.in – $400
Jogging.in – $400 (Sedo, November 2007)
TTTT.in – $400 (Sedo, May 2009)
Uddl.in – $400 (Sedo, January 2008)
Wiscons.in – $400 (Sedo, October 2009)
Consult.in – $396 (Sedo, March 2007)
Tox.in – €300 or $392 (Sedo, 17th December 2006)
Forwarder.in – $387 (Sedo, May 2008)
Hoffmann.in – €250 or $368 (Sedo, July 2009)
OBV.in – €290 or $378 (Sedo, March 2009)
Translate.co.in – $375 (Bido, May 2009)
Sebi.co.in – $360 (Sedo, January 2008)
Iyc.in – $350 (Private Sale, 2008)
Mathematics – $350
Trucks.co.in – $350
HipHop.co.in – $350
FAQ.co.in – $350
SexClubs.in – €260 or $338 (Sedo, October 2008)
Sick.in – $333 Sedo
Arts.co.in – $330 (Sedo, October 2009)
Bmx.in – $330 (Sedo, November 2007)
Logging.in – $330 (Sedo, April 2008)
MicroPay.in – $330 (Sedo, August 2009)
Stp.in – $330 (Sedo, November 2008)
ExchangeOffers.in – (Ebay, $325.64)
Rasoi.in – $325 (Sedo, March 2008)
Oral.in – €210 or $325 (Sedo, June 2008)
Leg.in – $312 (Sedo, March 2009)
May.in – $311 (Sedo, June 2009)
Whi.in – $310 (Sedo, April 2008)
Boerse.in – $309 (Sedo, January 2008)
Zuu.in – $309 (Sedo, December 2007)
eBlog.in – $300 (Sedo, December 2008)
Parked.in – $305 (Sedo, February 2008)
Charlotte.in – $300 (Sedo, April 2009)
FreeHost.in – $300
HealthShop.in – $300 (Sedo, June 2009)
Inp.in – $300 (Sedo, November 2008)
LiveCasino.co.in – $300 (Sedo, March 2007)
OnlinePoker.co.in – $300
VirginiaBeach.in – $300 (Sedo, April 2009)
Level.in – €225 or $296 (Sedo, March 2009)
Success.co.in – $292 (Bido, April 2009)
iPoker.in – $290 (Sedo, September 2009)
GreenTea.in – $289 (Bido, November 2009)
Gaz.in – $284 (Sedo, March 2008)
Wiz.in – €200 or $280 (TRAFFIC cctlds, June 2009)
Boards.in – $279 (Sedo, March 2007)
Domina.in – $279 (Sedo, January 2007)
Antidepressant.in – €200 or $275 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
ComputerDegree.in – €200 or $275 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Powergenerators.in – €200 or $275 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Prostitutes.in – $275 (Sedo, June 2009)
InternetVideo.in – $270 (Sedo, February 2009)
1000.in – $260 (Sedo, November 2008)
AyurvedicMedicine.in – $260 (Sedo, July 2009)
She.co.in – $260 (Sedo, April 2008)
TaxReturn.in – $260 (Sedo, May 2009)
Tree.in – €185 or $260 (Sedo, May 2009)
Soo.in – $250 (INForum)
Exercise.co.in – $250
ILoveIndia.co.in – $250 (Sedo, January 2009)
Scripts.in – $250
TravelGuides.co.in – $250 (Private sale, March 2009)
Investor.co.in – $250
Pyaar.co.in – $250
Appliances.co.in – $250
Durg.in – $250 (Sedo, August 2009)
SmartBook.in – $250 (Sedo, September 2009)
SportBook.in – $250 (Bido, September 2009)
FMX.in – $245 (Sedo, January 2009)
Go24.in – $234 (Sedo, April 2008)
Cue.in – $231 (Sedo, February 2008)
F*ck.co.in – $225
Sex.gen.in – $220 (Sedo, January 2008)
Stellenangebote.in – $220 (Sedo, January 2009)
Torrent.in – $220 (Sedo, May 2008)
Iis.in – $218 (Sedo, December 2008)
GlobalWarming.in – $211 (Bido, August 2009)
Hoe.in – $211 (Sedo, February 2008)
Tution.in – $210 (Sedo, May 2008)
Ipc.in – $205 (Sedo, November 2008)
MiniClips.in – €150 or $202 (Sedo, May 2009)
Alarms.in – $200 (Sedo, May 2009)
Coconut.in – $200 (Sedo, January 2009)
Cycle.co.in – $200
Experience.in – $200
FantasyCricket.in – $200 (Afernic, October 2006)
GreenPower.in – $200 (Sedo, September 2009)
Irvine.in – $200 (Sedo, April 2009)
Sav.in – $200 (Sedo, November 2009)
TSS.in – $200 (Sedo, November 2008)
Warning.in – $200 (Sedo)
Zooms.in – $200
Ambassador.in – $200 (Sedo, June 2008)
Eur.in – $198 (Sedo, November 2008)
ComputerShop.in – $190 (Sedo, October 2007)
Farhhad.in – €132 or $185 (2008)
Awards.co.in – $180 (Sedo, October 2008)
Lent.in – $180 (Sedo, July 2009)
Soaps.in – $180 (Sedo, August 2009)
Lean.in – €120 or $178 (Sedo, September 2009)
Pokern.in – $177 (Sedo, November 2007)
BipashaBasu.in – $175 (Sedo, May 2008)
FreeTrade.in – $175
Gov.org.in – $175
Cashmere.in – $174 (Sedo, February 2008)
Ecoupons.co.in – $170 (Sedo, February 2008)
Pick.in – $170 (Sedo, September 2009)
Alex.in – €110 or $167 (Sedo, May 2009)
Sprachreisen.in – $167 (Sedo, March 2008)
FBU.in – 100 GBP or $164 (Sedo, August 2009)
Ntp.in – $164 (Sedo, June 2008)
InternetTV.in – $165 Sedo
Wakeup.in – $163 (Sedo, February 2008)
Kredite.in – $160 (Sedo, September 2009)
Ors.in – $160 (Sedo, March 2008)
Startups.in – $160
Benjam.in – $158 (Sedo, March 2008)
Trap.in – $158 (Bido, September 2009)
Wew.in – $157 (Sedo, April 2008)
Dpm.in – $156 (Sedo, December 2008)
BlogPress.in – 100 GBP or $155 (December 2008)
IndiaOil.in – 100 GBP or $155 (December 2008)
Messer.in – €100 or $155 (Sedo June 2008)
MagicLife.in – $154 (Sedo, December 2006)
Govv.in – $150 (Sedo, August 2009)
Sexes.in – $150 (Sedo, October 2009)
Weblogs.in – $146 (Sedo, March 2007)
Jaa.in – or $145 (April 2009)
Alv.in – €110 or $143 (Sedo, October 2008)
Crv.in – $143 (Sedo, December 2008)
Sik.in – $142 (Sedo, December 2008)
Fce.in – $141(Sedo, December 2008)
WorldWideWeb.in – $140 (Sedo, January 2007)
Bpa.in – $135 (Private Sale)
Insects.in – €100 or $135 (Sedo, May 2009)
Count.in – €80 or $132 (Sedo, June 2008)
Erde.in – €100 or $132 (Sedo, March 2009)
Oso.in – $130 (Sedo, February 2008)
Checking.in – $129 (Sedo, January 2007)
Credit24.in – $129 (Sedo, January 2007)
Dtb.in – $126 (Sedo, December 2008)
Apm.in – $126 (Sedo, December 2008)
EroticGames.in – $125 (Sedo, April 2008)
Prompt.in – $125 (Sedo, December 2008)
A2z.co.in – $120
EngineeringJobs.in – $120 (Sedo, January 2007)
HCM.in – $120 (Sedo, November 2008)
Psg.in – $120 (Sedo, September 2008)
Presents.in – $120
Rud.in – $120 (Sedo, April 2008)
Tob.in – $119 (Sedo, April 2008)
Ldb.in – $113 (Sedo, December 2008)
Kurse.in – €80 or $112 (Sedo, May 2009)
747.in – $111 (Sedo, November 2008)
bsi.co.in $110 (January 2009)
Degrees.co.in – $110 (Sedo, October 2008)
MotherNature.in – $110 (Sedo, March 2009)
Rmx.in – $110 (Sedo, June 2007)
Sce.in – $110 (Sedo, August 2009)
Succeed.in – $110 (Sedo, February 2007)
Uhb.in – $110 (Sedo, December 2007)
Wro.in – $108 (Sedo, September 2007)
200.in – $106 (Sedo, March 2007)
Jox.in – $105 (Sedo, April 2007)
Isu.in – $103 (Sedo, November 2008)
Bunnies.in – €80 or $102 (Sedo, December 2008)
PlayChess.in – $101 (Sedo, July 2009)
Amall.in – $100 (Sedo, April 2008)
BlogSite.in – $100 (Sedo, November 2009)
iHosting.in – $100 (Sedo, July 2009)
Iou.co.in – $100 (Sedo, April 2008)
Knowledge.co.in – $100
Lovemaking.in – $100 (Sedo, March 2007)
Ngu.in – $100 (Sedo, March 2008)
OfficeSupply.co.in – $100
PCF.in – $100 (Private Sale)
RentApartment.in – $100 (Sedo, March 2009)
SexDoll.in – $100 (Sedo, March 2008)
SpeakEasy.in – $100 (Sedo, August 2009)
ULY.in – $100 (Sedo, April 2009)
XIO.in – $100 (Sedo, February 2009)

Source:- http://www.inforum.in

Get Paid to Share your Url or weblink/website

earning money with url shortning service is new way to earn money with your website.this idea is totally new in web era.with this website service you can shorten your url and also get paid $4/1000 visitors.you can get your earning via paypal or alertpay.

you can also multiply your income by refering others.

how to get started:

just go to www.adf.ly

enter your url and shrink ,you can get your shorten url..just paste it on your social network.

Get Paid to Surf

One of these new get paid to surf sites is SurfBounty, a very fast growing rewards site. SurfBounty is not just a paid to surf site. You can also get paid for doing variety of other things. SurfBounty is a rewards site which you can join and get paid to sign up for various offers, take online surveys and shop from their huge list of cash-back merchants. If you are looking for a legit paid to surf site to get get paid to surf the internet, SurfBounty is a good choice.

Again, getting paid to surf will not get you rich, nor will it enable you to make thousands of dollars every month. But non the less, get paid to surf internet programs are a very easy way to make some extra cash. And in this economy, every dollar counts. Plus, if you are an internet user, you already surf the net every day, so why not get paid to surf!

Make money by selling your photos online

There are so many companies and individual who pay you money for your photos.They use your photos in their website design,e-book pages or for offine advertising purpose.you can make so much money by giving your part time for such as site.those sites are below…

1.SHUTTERSTOCK:-
There are three ways to make money with this program: 1- Make money selling photographs earning 25 cents per image downloaded). 2- Refer other photographers and earn 3 cents per photo sold by them. 3- Refer Stock Buyers and earn 20% off their subscriptions. Once you reach $500 in earnings, your commission goes up from 25 cents  to 30 cents per download.

2- ISTOCKPHOTO:-
Earn 20 % on prices ranging from $1 to $20 per image. You can earn up to 40% if you offer your images exclusively. You can also sell Audio,Video,Flash and Illustrations.

3- DREAMSTIME:-
Earn 50-80% from each image sold. Exclusive photos earn you more money.

4- BIGSTOCKPHOTO:-
Make $0.30 to $3 per image sold. They have a list of categories that they need photos for. You can earn more money per photo if you submit photos to those categories.

5- CRESTOCK:-
You will earn 20% commission with prices ranging from $5 to $15 per photo, but as soon as you hit 100 sales, you’ll earn 30% commission. They have a very fast and easy uploading process.

6- PHOTOSTOCKPLUS:-
85% commission on all sales. You can host private galleries and set your own prices. However, you must pay a processing fee (3.25%) on each sale.

7- 123ROYALTYFREE:-
Earn 50% on each photo downloaded. Refer customers and earn 15% of their purchase or subscription. Refer photographers and earn 10% from each of their downloaded images.

8- VEER:-
You can set your own prices. For every image that’s sold on a standard or product license, you will receive 30% royalty. If you allow your image to be downloaded on subscription, you will receive $0.30 per download. Once you make $10 in royalties, you will be paid in PayPal.

9- FOTOLIA:-
Get paid an average of 50% on each image downloaded. They pay via PayPal and MoneyBooker. However, wire transfers are offered in countries where PayPal and Money Booker are not supported.

10- SHUTTERPOINT:-
ShutterPoint offers the highest payout rate of any stock photography site; 85% for full Royalty-Free license and 70% for standard Royalty-Free license. When you reach $50, you can request to be paid via PayPal or by Check .

11- CLUSTERSHOT:-
You can set your own price or be open to offers. They get 12% of the sale price and you get the rest automatically in PayPal when your account reaches $100. However, you can request a payout before you reach the $100 threshold, but you will have to pay a small fee.

12- STOCKEXPERT:-
You get paid 50% of each sale. They pay through PayPal, MoneyBooker or Check. You can earn $7.50 for each XXL size download and $10 for each super high quality vector download! You can even earn $50 per sale by offering extended licenses for your images.

All this website also give you option called REFFARAL Link,in which you refer your friends or family,if they sold or buy photos,you will get attractive commission,in your accounts.such as this way you can multiplies your income.

Easy ways to make money via facebook

Easy Ways to Earn money on Facebook? If you are a Facebook user or have been around social networking sites for a while, you’ve probably heard that! But, is it really possible to make money with facebook? How would you go about making money on facebook. Easy Ways of having huge traffic and earning money from Facebook are the following: 1. You will get traffic making money through Facebook advertisements, however the advertisements have to be excellent and irresistible as it is a social networking so it’s a little interfering. 2. Make an account within the niche of multilevel marketing and take advantage of the profile to advertise yourself being an expert inside your nice release videos which are valuable and may go viral too. Connect your twitter account together with your facebook account. 3. You need to create a profile inside a specific nice like cooking and make a listing of fans within the similar niche after which open an admirer page. You’ll be able to build a listing from that or advertise Offers of cpa marketing or ClickBank offers but building a listing is the greatest idea. 4. Some CPA entrepreneurs are earning a great money via a lucrative way form Facebook is programs, you can buy Facebook programs from around $5 to 1000′s of dollars so when they’re going viral the ones begin to such as the application, your CPA profits will maximize. As lengthy while you begin from the effective position having a specific focus and brand in your mind, that you can do perfectly by testing using the advantages which can be found by Facebook. Take your personal time to develop a great network of buddies and be confident that you feel popular to be a specialist inside your specific circle of great interest.