ભારતીય ડોમેઇન અને તેની વેચાણ કિમત

આ પોસ્ટ હમણા વેચાયેલા ડોટ.ઇન ડોમેઇન ને લગતી છે જેના પરથી તમે અન્દાજ લગાવી સકો કે ડોમેઇનીન્ગ ના માર્કેટ મા રમતવીરો વધી રહ્યા છે અને બજાર પણ સારુ છે.મેદાન મોક્ળુ છે,જરુર છે નજીવા રોકાણ અને દિમાગ ની

નીચે ડોમેઇન નુ લિસ્ટ ાપેલુ છે.

TOP SALES – Over $5,000:
1) Poker.in – $60,000 (Domain Round Table Auction, August 2007)
2) Mails.in – $24,000 (Sedo, 2005)
3) Searching.in – $22,000 (Private Sale, Unknown, 2006)
4) LinkShare.in – 10,000 GBP or $19,755 (Sedo, 10th Jan. 2007)
5) Webcam.in – £9,200 GBP or $18,299 (Sedo, 8th May 2007)
6) Windows7.co.in – $10,200 (Moniker, July 2009)
7) Defend.in – $9,473 (Sedo, March 2008)
8 ) Tea.in – €5,700 or $8,355 (Private Sale, December 2007)
9) Leds.in – $7,973 (Sedo, April 2008)
10) 123.in – $7,500 (Sedo, August 18th 2007)
11) Hollywood.co.in – $7000 (Sedo, 6th June, 2006)
12) Welcome.in – €5,250 or $6,690 (Private Sale, November 2008)
13) Spot.in – €4,600 or $6,060 (Sedo, December 2008)
14) Bingo.co.in – $6,000 (DNJ, May 2008)
15) IIT.in – $5,900 (DNF – March 29, 2008)
16) Blackjack.in – €4,000 or $5,255 (Sedo, 25th January, 2007)
17) Das.in – €3,500 or $5,202 (Sedo, September 2009)

Between $3,000 and $5,000:
Bet.co.in – $5,000 (May 2008, DNJ)
Bra.in – $5,000 (Sedo, July 2009)
Com.co.in – $5,000 (Namepros, 28th September 2007)
iradio.in – $5,000 (Sedo, January 2008)
KGB.in – $5,000 (Private Sale)
Lotto.in – $5,000 (Sedo, 20th Sep. 2006)
SEO.co.in – $5,000 (Sedo, December 2007)
VDO.co.in – €3275 or $4,816 (Sedo, 28th November 2007)
iVillage.in – $4,750 (Sedo, September 2008)
Hot.in – $4,605 (Sedo, May 2008)
ihack.in – $4,500 (Private, June 2008)
ipl.in – $4,000 (Sedo, 11th February, 2008)
magaz.in – $4,000 (Sedo, 5th September 2007)
Tune.in – $4,000 (AfternicDLS, October 2008)
Atom.in – €2,400 or $3,529 (Private Sale, February 2008)
imovie.in – $3,500 (Sedo, 11th October 2007)
ARE.in – €2,600 or $3,458 (Sedo, April 2009)
PLR.in – $3,440 (Sedo, May 2009)
Luv.in – $3,300
MobilePhones.in – €2,550.00 or $3,320 (Sedo, February 2007)
Link.in – $3,300 (Sedo, November 2007)
Kumar.in – $3,250 (Sedo, June 2009)
Commodities.in – $3,200 (Private Sale, May 2006)
Zoom.in – $3,000 (Sedo, November 2006)
Link.in – $3,000 (Sedo, December 2007)
Leap.in – $3,000 (Sedo, May 2008)
Security.co.in – $3,000 (Private Sale, September 2008)

Between $1,000 and $2,999:
eStore.in – £2,000 or $2,905 (Sedo, November 2009)
Poker.in – $2,650 (unknown)
RedTube.in – €2,000 or $2,605 (Sedo, February 2009)
Gay.co.in – $2,550 (Sedo, March 2009)
Bharat.co.in – $2,500 (via DomainState)
BIG.in – $2,500 (Sedo, May 2009)
Editions.in – $2,500 (Sedo, November 2009)
Parallels.in – $2,500 (Sedo, May 2009)
Walk.in – $2,500 (Sedo, May 2009)
WAP.in – $2,500 (Sedo, February 2006)
WhoIs.co.in – $2,500
BusinessWeek.in – $2,500 (Sedo, December 2007)
Directv.in – $2,500 (Sedo, October 2008)
SRK.Co.in – $2,500 (Sedo, September 2006)
Get.in – $2,345 (Sedo, June 2007)
Hardware.co.in – $2,188 (Private Sale, 28th March 2006)
B2B.in – $2,124 (Sedo, November 2009)
Ghd.in – €1,500 or $2,115 (Sedo, December 2008)
Wakeup.co.in – $2,100 (Sedo, September 2008)
Webmaster.in – $2,050 (Sedo, December 2008)
SRK.in – €1,600 or $2,045 (Sedo)
Forum.co.in – $2,000 (Sedo, September 2009)
Forums.co.in – $2,000 (Sedo – September 2009)
MWV.in – $2,000 (Sedo, 10th January 2007)
Porno.co.in – $2,000 (Private Sale, March 2007)
Tshirts.in – $2,000 (Unknown)
Tuned.in – $2,000 (Sedo, 1st November 2007)
SecondHand.in – €1,500 or $1,976 (Sedo, December 2008)
RobotShop.in – €1,500 or $1,971 (Sedo, April 2009)
KIM.in – €1,600 or $1,969
KKR.in – $1,958 (Sedo, September 2008)
Marketplace.in – €1,500 or $1,947 (February, 2007)
MobilePhones.in – €1,500 or $1,932
Barclay.in – $1,899 (DNJournal, June 2008)
BAER.in – $1,855 (Sedo, April 2009)
Krause.in – €1,200 or $1,797 (Sedo, September 2009)
DVD.co.in – $1,750
Color.in – $1,750 (Afternic, March 2009)
Roulette.in – €1,161 or $1,737 (Sedo, October 2009)
Online-Pharmacy.in – $1,672 (Sedo, 23rd May 2006)
300.in – $1,650 (Sedo, October 2008)
AdultFriendFinder.in – $1,610 (Sedo, May 2009)
Indiair.in – $1,600 (Sedo, December 2007)
Vacation.in – $1,562 (Sedo, 14th March 2006)
ForexBroker.in – $1,500 (Sedo, October 2009)
Ika.in – $1,500 (Sedo, December 2008)
Then.in – $1,500 (Private Sale, July 2009)
Human.in – €1,100 or $1,560 (TRAFFIC cctlds, June 2009)
LiveScore.in – $1,550 (Sedo, 5th March 2007)
Xtb.in – $1,550 (Private Sale, 2008)
LastMinuteTravel.co.in – $1,550 (Private Sale, November 2008)
Data.in – $1,533 (Sedo, September 2009)
News.co.in – $1,500 (DNForum – later resold for more)
GreaterHyderabad.in – $1,500 (Sedo, 15th May 2007)
Kelkoo.in – $1,500 (Sedo, August 2009)
WebSense.in – $1,500 (Sedo, 4th December 2006)
Mango.in – $1,500 (Sedo, 5th May 2007)
Docomo.in – €1,000 or $1,470 (Sedo, July 2009)
Zahnarzt.in – $1,470 (Sedo, June 2009)
Leasing.in – €960 or $1,436 (Sedo, October 2009)
Refrigerator.in – €1,064 or $1,466 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Domain.co.in – $1,450 (Sedo, June 2009)
Webmaster.in – $1,400 (Sedo, July 2009)
SportsBook.in – $1,395 (Afternic)
11mbit.in – $1,395 Sedo (Sedo, 11th April, 2007)
LiveCricket.in- $1,380 (Sedo, April 2008)
ING.in – $1,350 – (Sedo, 19th January 2007)
Strategy.in – $1,350 (Sedo, April 2008)
MMORPG.in – $1,322 (December 2008)
iii.in – $1,300 (Sedo, December 2007)
TPA.in – €1,000 or $1,300 (Private Sale)
OnlineBanking.in – €1,000 ($1,280)
HotMovies.co.in – $1,250 (Sedo, February 2007)
AMG.in – €800 or $1,240 (Sedo, June 2008)
IGO.in – $1,210 (Sedo, 4th April, 2006)
Banking.co.in – $1,200
Main.in – $1,200 (Sedo, February 2008)
Ooo.in – $1,200 (Sedo, January 2008)
Ron.in – $1,200 (Sedo, June 2008)
Tuning.in – €1,000 or $1,170
Vodka.in – $1,159 (Bido, August 2009)
Dial.in – $1,150 (Sedo, October 2008)
Tech.co.in – $1,150 (Sedo, July 2008)
ODN.in – $1,150 (Sedo, July 2008)
Urlaub.in – $1,115 (EBay, 23rd May 2006)
Residence.in – $1,110 (Sedo, 10th April 2008)
PokerInfo.in – €850 or $1,114 (Sedo, 5th March 2007)
TXT.in – $1,060 (Sedo, May 2009)
MMO.in – €800 or $1,054 (Sedo, January 2009)
HotelRooms.in – €750 or $1,014 (Sedo, April 2009)
Bounce.in – $1,100 (Sedo, November 2009)
Vijayawada.in – $1,100
Bain.in – $1,000
Christians.in – $1,000 (DNForum, October 2009)
E-bay.in – $1,000 (Sedo, 9th January 2007)
Escort.in – $1,000 (Sedo, 7th May 2007)
IndiaGov.in – $1,000 (Sedo, May 2009)
Like.co.in – $1,000 (Sedo, November 2006)
Marcaria.in – $1,000 (Sedo, November 2009)
MovieTickets.co.in – $1,000 (Sedo, September 2009)
Newindia.in – $1,000 (Sedo, March 2008)
Oscar.in – $1,000 (Sedo, February 2007)
Parrot.in – $1,000 (Afternic, February 2007)
Sridhar.in – $1,000 (Sedo, March 2009)
Trivandrum.in – $1,000 (Sedo, January 2009)
Wap.co.in – $1,000 (Sedo, February 2007)
WebsiteDesign.co.in – $1,000 (Sedo, February 2009)

Between $100 and $999:
Fuel.in – €700 or $995 (TRAFFIC cctlds, June 2009)
Aim.co.in – $980 (2008)
Xmas.in – €750 or $973
Publish.in – €700 or $964 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Pune.in – $954 Sedo
Seafood.in – $900 (Sedo, October 2008)
Telecom.in – €700 or $882
Oro.in – $860 (Sedo)
Document.in – $850 (Sedo, January 2008)
T-shirts.in – $835 (Sedo, April 2009)
PressReleases.in – $811 (Sedo, March 2007)
CasinoCity.in – $800 (Sedo, July 2009)
Kochi.in – $800
Warrant.in – $790 (Sedo, April 2008)
Warrants.in – $790 (Sedo, April 2008)
Writer.in – $760 (Sedo, November 2009)
Darling.in – $750 (Sedo, January 2008)
Designed.in – $750
iTax.in – $750 (Sedo, November 2009)
CricketGame.in – €532 or $733 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Hang.in – €532 or $733 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Getme.in – $700
Rbe.in – $700 (Sedo, October 2008)
Transport.in – $694 (Sedo, December 2007)
Sexcam.in – $686 (Sedo, October 2007)
Graffiti.in – €500 or $676 (Sedo, April 2009)
Wallpaper.co.in – €500 or $653 (Sedo, October 2008)
Credit.co.in – $650
EBA.in – $650 (Sedo, February 2009)
Reality.in – $650 (Sedo, October 2008)
TheBlog.in – $650 (Sedo, June 2008)
Rickshaw.in – $613 (Sedo, May 2008)
Notebooks.in – $612
Esc.in – $610 (Sedo, September 2008)
Azureus.in – $600 (Sedo, 6th December 2006)
MedicalTourism.in – $600 (Sedo, 29th April 2007)
Cream.in – $600 (Sedo, 9th April 2007)
MedicalTourism.in – $600 (Sedo, 2nd May 2007)
Vin.in – £310 or $600 (Sedo, 6th January 2007)
Agencies.in – $590 (Sedo, April 2008)
944.in – $588 (April 2008)
981.in – $588 (April 2008)
Wallah.in – $578 (Sedo, May 2008)
StellaMccartney.in – £350 or $576 (Sedo, May 2009)
StellaMccartney.co.in – £350 or $576 (Sedo, May 2009)
Physics.co.in – $565
StockMarket.in – $560 (Sedo, November 2007)
Webmail.co.in – $560 (Sedo, February 2009)
982.in – $558 (April 2008)
941.in – $558 (April 2008)
984.in – $558 (April 2008)
986.in – $558 (April 2008)
Indiadsl.in – $551 (Sedo, January 2008)
3000.in – $550
Cameras.co.in – $550
iPromote.in – $550 (Sedo, November 2008)
FreeMail.in – $548 (Sedo, February 2008)
Kompass.in – €366 or $547 (Sedo, October 2009)
Instyle.in – $546 (Sedo, April 2008)
Present.in – €410 or $539 (Sedo, 19th December 2006)
Banner.in – $510 (Sedo, August 2009)
Goal.in – $510 (Sedo, May 2008)
Mlm.co.in – $510 (Sedo, May 2008)
ComputerClasses.in – $508 (Bido, August 2009)
Cnx.in – $502 (Sedo, August 2008)
System.in – $501 (Sedo, April 2008)
EST.in – $500 (Sedo, May 2009)
LasVegasEscorts.in – $500 (Sedo, November 2009)
Mover.in – $500 (Sedo, July 2009)
SkinCareProducts.in – $500 (Afternic.com, August 2009)
Videoconferencing.co.in – $500 (Afternic.com, November 2007)
Webmasters.in – $500
ConferenceCall.co.in – $499 (Afternic.com, September 2007)
ConferenceCalls.co.in – $499 (Afternic.com, September 2007)
LawSchools.in – €360 or $496 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Memory.in – €380 or $495 (Sedo, February 2009)
IBN.in – $475 (Sedo, December 2008)
BusinessNet.in – $455 (Sedo, April 2009)
Jumbo.in – $450 (Sedo, April 2009)
Buch.in – €331 or $447 (Sedo, May 2009)
Dividend.in – $445 (Sedo, February 2008)
Nrc.in – $443 (Sedo, March 2008)
Ical.in – $420 (Sedo, May 2008)
MichaelJackson.in – $416 (Bido, September 2009)
Dali.in – $408 (Sedo, November 2007)
Dildos.in – $408 (Sedo, October 2007)
CountMe.in – $400 (Sedo, May 2008)
Hey.co.in – $400
Jogging.in – $400 (Sedo, November 2007)
TTTT.in – $400 (Sedo, May 2009)
Uddl.in – $400 (Sedo, January 2008)
Wiscons.in – $400 (Sedo, October 2009)
Consult.in – $396 (Sedo, March 2007)
Tox.in – €300 or $392 (Sedo, 17th December 2006)
Forwarder.in – $387 (Sedo, May 2008)
Hoffmann.in – €250 or $368 (Sedo, July 2009)
OBV.in – €290 or $378 (Sedo, March 2009)
Translate.co.in – $375 (Bido, May 2009)
Sebi.co.in – $360 (Sedo, January 2008)
Iyc.in – $350 (Private Sale, 2008)
Mathematics – $350
Trucks.co.in – $350
HipHop.co.in – $350
FAQ.co.in – $350
SexClubs.in – €260 or $338 (Sedo, October 2008)
Sick.in – $333 Sedo
Arts.co.in – $330 (Sedo, October 2009)
Bmx.in – $330 (Sedo, November 2007)
Logging.in – $330 (Sedo, April 2008)
MicroPay.in – $330 (Sedo, August 2009)
Stp.in – $330 (Sedo, November 2008)
ExchangeOffers.in – (Ebay, $325.64)
Rasoi.in – $325 (Sedo, March 2008)
Oral.in – €210 or $325 (Sedo, June 2008)
Leg.in – $312 (Sedo, March 2009)
May.in – $311 (Sedo, June 2009)
Whi.in – $310 (Sedo, April 2008)
Boerse.in – $309 (Sedo, January 2008)
Zuu.in – $309 (Sedo, December 2007)
eBlog.in – $300 (Sedo, December 2008)
Parked.in – $305 (Sedo, February 2008)
Charlotte.in – $300 (Sedo, April 2009)
FreeHost.in – $300
HealthShop.in – $300 (Sedo, June 2009)
Inp.in – $300 (Sedo, November 2008)
LiveCasino.co.in – $300 (Sedo, March 2007)
OnlinePoker.co.in – $300
VirginiaBeach.in – $300 (Sedo, April 2009)
Level.in – €225 or $296 (Sedo, March 2009)
Success.co.in – $292 (Bido, April 2009)
iPoker.in – $290 (Sedo, September 2009)
GreenTea.in – $289 (Bido, November 2009)
Gaz.in – $284 (Sedo, March 2008)
Wiz.in – €200 or $280 (TRAFFIC cctlds, June 2009)
Boards.in – $279 (Sedo, March 2007)
Domina.in – $279 (Sedo, January 2007)
Antidepressant.in – €200 or $275 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
ComputerDegree.in – €200 or $275 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Powergenerators.in – €200 or $275 (TRAFFIC silent auction, June 2009)
Prostitutes.in – $275 (Sedo, June 2009)
InternetVideo.in – $270 (Sedo, February 2009)
1000.in – $260 (Sedo, November 2008)
AyurvedicMedicine.in – $260 (Sedo, July 2009)
She.co.in – $260 (Sedo, April 2008)
TaxReturn.in – $260 (Sedo, May 2009)
Tree.in – €185 or $260 (Sedo, May 2009)
Soo.in – $250 (INForum)
Exercise.co.in – $250
ILoveIndia.co.in – $250 (Sedo, January 2009)
Scripts.in – $250
TravelGuides.co.in – $250 (Private sale, March 2009)
Investor.co.in – $250
Pyaar.co.in – $250
Appliances.co.in – $250
Durg.in – $250 (Sedo, August 2009)
SmartBook.in – $250 (Sedo, September 2009)
SportBook.in – $250 (Bido, September 2009)
FMX.in – $245 (Sedo, January 2009)
Go24.in – $234 (Sedo, April 2008)
Cue.in – $231 (Sedo, February 2008)
F*ck.co.in – $225
Sex.gen.in – $220 (Sedo, January 2008)
Stellenangebote.in – $220 (Sedo, January 2009)
Torrent.in – $220 (Sedo, May 2008)
Iis.in – $218 (Sedo, December 2008)
GlobalWarming.in – $211 (Bido, August 2009)
Hoe.in – $211 (Sedo, February 2008)
Tution.in – $210 (Sedo, May 2008)
Ipc.in – $205 (Sedo, November 2008)
MiniClips.in – €150 or $202 (Sedo, May 2009)
Alarms.in – $200 (Sedo, May 2009)
Coconut.in – $200 (Sedo, January 2009)
Cycle.co.in – $200
Experience.in – $200
FantasyCricket.in – $200 (Afernic, October 2006)
GreenPower.in – $200 (Sedo, September 2009)
Irvine.in – $200 (Sedo, April 2009)
Sav.in – $200 (Sedo, November 2009)
TSS.in – $200 (Sedo, November 2008)
Warning.in – $200 (Sedo)
Zooms.in – $200
Ambassador.in – $200 (Sedo, June 2008)
Eur.in – $198 (Sedo, November 2008)
ComputerShop.in – $190 (Sedo, October 2007)
Farhhad.in – €132 or $185 (2008)
Awards.co.in – $180 (Sedo, October 2008)
Lent.in – $180 (Sedo, July 2009)
Soaps.in – $180 (Sedo, August 2009)
Lean.in – €120 or $178 (Sedo, September 2009)
Pokern.in – $177 (Sedo, November 2007)
BipashaBasu.in – $175 (Sedo, May 2008)
FreeTrade.in – $175
Gov.org.in – $175
Cashmere.in – $174 (Sedo, February 2008)
Ecoupons.co.in – $170 (Sedo, February 2008)
Pick.in – $170 (Sedo, September 2009)
Alex.in – €110 or $167 (Sedo, May 2009)
Sprachreisen.in – $167 (Sedo, March 2008)
FBU.in – 100 GBP or $164 (Sedo, August 2009)
Ntp.in – $164 (Sedo, June 2008)
InternetTV.in – $165 Sedo
Wakeup.in – $163 (Sedo, February 2008)
Kredite.in – $160 (Sedo, September 2009)
Ors.in – $160 (Sedo, March 2008)
Startups.in – $160
Benjam.in – $158 (Sedo, March 2008)
Trap.in – $158 (Bido, September 2009)
Wew.in – $157 (Sedo, April 2008)
Dpm.in – $156 (Sedo, December 2008)
BlogPress.in – 100 GBP or $155 (December 2008)
IndiaOil.in – 100 GBP or $155 (December 2008)
Messer.in – €100 or $155 (Sedo June 2008)
MagicLife.in – $154 (Sedo, December 2006)
Govv.in – $150 (Sedo, August 2009)
Sexes.in – $150 (Sedo, October 2009)
Weblogs.in – $146 (Sedo, March 2007)
Jaa.in – or $145 (April 2009)
Alv.in – €110 or $143 (Sedo, October 2008)
Crv.in – $143 (Sedo, December 2008)
Sik.in – $142 (Sedo, December 2008)
Fce.in – $141(Sedo, December 2008)
WorldWideWeb.in – $140 (Sedo, January 2007)
Bpa.in – $135 (Private Sale)
Insects.in – €100 or $135 (Sedo, May 2009)
Count.in – €80 or $132 (Sedo, June 2008)
Erde.in – €100 or $132 (Sedo, March 2009)
Oso.in – $130 (Sedo, February 2008)
Checking.in – $129 (Sedo, January 2007)
Credit24.in – $129 (Sedo, January 2007)
Dtb.in – $126 (Sedo, December 2008)
Apm.in – $126 (Sedo, December 2008)
EroticGames.in – $125 (Sedo, April 2008)
Prompt.in – $125 (Sedo, December 2008)
A2z.co.in – $120
EngineeringJobs.in – $120 (Sedo, January 2007)
HCM.in – $120 (Sedo, November 2008)
Psg.in – $120 (Sedo, September 2008)
Presents.in – $120
Rud.in – $120 (Sedo, April 2008)
Tob.in – $119 (Sedo, April 2008)
Ldb.in – $113 (Sedo, December 2008)
Kurse.in – €80 or $112 (Sedo, May 2009)
747.in – $111 (Sedo, November 2008)
bsi.co.in $110 (January 2009)
Degrees.co.in – $110 (Sedo, October 2008)
MotherNature.in – $110 (Sedo, March 2009)
Rmx.in – $110 (Sedo, June 2007)
Sce.in – $110 (Sedo, August 2009)
Succeed.in – $110 (Sedo, February 2007)
Uhb.in – $110 (Sedo, December 2007)
Wro.in – $108 (Sedo, September 2007)
200.in – $106 (Sedo, March 2007)
Jox.in – $105 (Sedo, April 2007)
Isu.in – $103 (Sedo, November 2008)
Bunnies.in – €80 or $102 (Sedo, December 2008)
PlayChess.in – $101 (Sedo, July 2009)
Amall.in – $100 (Sedo, April 2008)
BlogSite.in – $100 (Sedo, November 2009)
iHosting.in – $100 (Sedo, July 2009)
Iou.co.in – $100 (Sedo, April 2008)
Knowledge.co.in – $100
Lovemaking.in – $100 (Sedo, March 2007)
Ngu.in – $100 (Sedo, March 2008)
OfficeSupply.co.in – $100
PCF.in – $100 (Private Sale)
RentApartment.in – $100 (Sedo, March 2009)
SexDoll.in – $100 (Sedo, March 2008)
SpeakEasy.in – $100 (Sedo, August 2009)
ULY.in – $100 (Sedo, April 2009)
XIO.in – $100 (Sedo, February 2009)

Source:- http://www.inforum.in

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s